Σπύρος Δεληγιαννόπουλος

Ωραίο είναι εκείνο που πηγάζει από μιά εσωτερική αναγκαιότητα... (W.Kandinsky)

Σκοπός της τέχνης δεν είναι να αναπαραστήσει την εξωτερική εμφάνιση των πραγμάτων, αλλά την εσωτερική τους σημασία (Αριστοτέλης)

 Μουσική είναι η κίνηση του ήχου να φτάσει την ψυχή και να της δείξει την αρετή.(Πλάτων)

'..avec du grec on ne peut gater rien' Μολιέρος ('Les Femmes Savantes') 

την μεν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπώσαν, την δε ποίησιν ζωγραφίαν λαλούσαν.(Σιμωνίδης ο Κείος, 556-468 π.Χ.)

Αν είναι τέχνη, δεν είναι για όλους κι αν είναι για όλους, δεν είναι τέχνη (Arnold Schoenberg, 1874-1951)

Η μόνη περιοχή όπου το θείο είναι ορατό είναι αυτό της τέχνης, όποιο όνομα κι αν διαλέξουμε να της δώσουμε. 

(André Malraux, 1901-1976)

Ονειρεύομαι ότι ζωγραφίζω και μετά ζωγραφίζω αυτό που ονειρεύομαι. (Vincent Van Gogh, 1853-1890)

Τα έργα τέχνης δημιουργούν κανόνες. Οι κανόνες δεν δημιουργούν έργα τέχνης. (Claude Debussy, 1862-1918)

Η τέχνη είναι η υπογραφή των πολιτισμών. (Beverly Sills, 1929-2007)